Softskills Assessments Symfoia

Symfoia-scan: Startpunt voor effectiever werken en hoger rendement

Questionmarks|VO is partner van Symfoia.

De Symfoia-Scan is een bijzonder diagnosehulpmiddel bij uw bedrijfsvoering en bij coaching en persoonlijke ontwikkeling van mensen in werksituaties. De Symfoia-Scan is ook een hulpmiddel om te zien in hoeverre iemand past in een functie of bij een organisatiecultuur. Bij werving & selectie, doorgroeien in een andere functie en bij leiderschapsontwikkeling geeft de uitkomst van de scan in een persoonlijkheidsprofiel zicht op talenten, rollen, werkstijlen, sociale strategieën, effectiviteit- en stressfactoren en waarden.

Startpunt Om bovengenoemde redenen is de Symfoia-Scan een veelgebruikt startpunt in onze dienstverlening. De online test levert een uniek persoonlijkheidsprofiel op. Uniek, omdat bovenstromen én onderstromen in het bewustzijn worden gemeten. Gedragspatronen in het onderbewuste maken we expliciet zichtbaar in eenvoudige grafieken en tabellen. Het persoonlijkheidsprofiel bevat softskills op driedimensionale wijze: we meten iemands houding of wereldbeeld, het gedrag én zijn of haar denken of mindset. Daarmee ontstaat een gedetailleerd en genuanceerd inzicht in de persoonlijkheid van de respondent.

Toepassingsgebied Met zijn softskillsprofiel maakt een respondent een ontdekkingreis binnen zichzelf. Het profiel is een sterktezwakte-analyse en een spiegel waarmee de respondent zich versneld kan ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe eisen vanuit zijn werkomgeving. Door het objectieve en onderbouwde inzicht dat de Symfoia-Scan oplevert, kunnen we u snel en gemakkelijk helpen met de verbetering van werkprestaties van uzelf én van uw medewerkers. We helpen u zo ook aan onderbouwing voor verbetering van uw bedrijfsvoering, focus en organisatiecultuur. Onze softskillsprofielen zijn zeer effectief gebleken als bespreekmateriaal voor wederzijds begrip en teambuilding, voor functioneringsgesprekken en voor persoonlijke ontwikkelingsplannen (pop).

Klik hier om een voorbeeldrapportage in te zien.

Ruime ervaring De Symfoia-Scan is gebaseerd op een principe waarin bewustzijn door het waarderen van stellingen wordt vertaald in een persoonlijk profiel van houding, gedrag en denken. Iemands softskills worden vooral bepaald door het karakter, maar ook door de werkcontext. De Symfoia-Scan meet daarom iemands softskills in diens actuele werksituatie. Het geven van sociaal wenselijke antwoorden is niet mogelijk. Mede daarom zijn de validiteit en de betrouwbaarheid van de test groot. We hebben sinds 2006 enkele duizenden mensen m.b.v. de Symfoia-Scan getest. Respondenten en coaches zijn lovend over de inzichten die de test oplevert.

Eye-opener Door een inventariserend gesprek met de eigen leidinggevende of met een externe coach krijgt een softskillsprofiel extra waarde, omdat dan in samenspraak betekenis kan worden gegeven aan de uitkomsten van de Symfoia-Scan. Dat leidt tot voordeel voor de respondent zelf, maar ook voor de organisatie waar hij of zij werkt. Een Symfoia-Scan is voor de respondent een eye-opener: opeens wordt duidelijk waarom hij succesvol is, of waarom iets niet lukt, bijvoorbeeld door blokkades in de eigen persoonlijkheid.

Reputatie Symfoia staat in de Nederlandse markt bekend als het bureau, dat sinds bijna tien jaar aan de weg timmert met het meetbaar maken van softskills op basis van bewustzijn én onderbewustzijn. We hebben het begrip softskills geïntroduceerd als tegenhanger van hardskills. Hardskills zijn de vaardigheden die je verkrijgt door opleiding en werkervaring, die lees je in een CV. Hardskills omschrijven wát je doet of kunt doen. Softskills omschrijven hoe je het doet.

Dashboard Als je als leiding wilt sturen op hoe mensen met elkaar omgaan (bijvoorbeeld medewerkers met klanten, docenten met leerlingen, politici met burgers, collega’s onder elkaar, leidinggevenden met ondergeschikten), kan de Symfoia-Scan van grote toegevoegde waarde zijn als sociaal dashboard. Naast economische prestatie-indicatoren (wát doen we) kunnen met Symfoia sociale indicatoren (hoe doen we ‘t) worden gevolgd. Door het toevoegen van softskills of organisatiecultuur-indicatoren aan een dashboard, kan een bestuur of directie een meer gebalanceerde regie voeren over de eigen organisatie. Een regie, die recht doet aan het belang van de medewerkers: het zijn toch de mensen, die het werk moeten doen!

Rendement Het mag duidelijk zijn, dat u met de resultaten van de Symfoia-Scan kunt sturen op verschillende systeemniveaus: naast zelfsturing en sturing van individuen, ook sturing van teams en afdelingen én sturing van uw gehele organisatie. “Sturen” betekent in dat verband eigenlijk het bevorderen van bewustwording, waardoor verbeteringen mogelijk worden. In de kern komt “sturen” neer op een rake diagnose en effectieve procesbegeleiding. Daar plukt iedereen de vruchten van. Op individueel niveau worden professionals en managers effectiever en klanten worden beter bediend. In het totaal plaatje wint de organisatie aan rendement.

De Symfoia-Scan levert een rake diagnose, onze adviseurs helpen u met de procesbegeleiding. Zo krijgt u een aaneensluitend geheel, een krachtige aanpak, die uw organisatie concurrentievoordeel geeft in de markt.

Probeer uit-aanbod Voor nieuwe klanten, die de Symfoia-Scan willen uitproberen, hebben we een mooi introductieaanbod.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.